Vastuvõtt

Õpilaste kooli vastuvõtmise kord

Heaks kiidetud:

Õppenõukogu 06.01.2012 otsusega

nr 1-8/6.

Kooskõlastatud:

Hoolekogu 16.01.2012 otsusega.
 

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Tallinna Arte Gümnaasiumis


Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 1 ja 5 ja Tallinna Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 2 alusel.

 

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kooli vastuvõtmise tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Arte Gümnaasiumis (edaspidi TAG).

1.2. Kool avalikustab õpilaste vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel hiljemalt jooksva aasta 01. märtsiks. Õpilaste vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 01. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

1.3. Kool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest  § 26 ja  § 27, haridus-ja teadusministri 19. augusti 2010.a määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”, sotsiaalministri 29. augusti 2003.a määrusest nr 109 „Tervisekaitsenõuded koolidele”  § 4.

1.4. Õpilase nimekirja arvamise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatule.

1.5. Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Tallinna Haridusamet.

 

2. Vastuvõtt 2. – 9. klassi

2.1. Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul.

2.2. Erandjuhul võib õpilast vastu võtta ka õppeaasta jooksul, kui selleks näidatakse taotluse esitaja poolt ära vältimatu vajadus.

2.3. 2. – 9. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud õpilased vabade õppekohtade olemasolul.

2.5. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud avaldusega koos esitatud dokumentide alusel.

2.6. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

2.6.1   välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2.6.2 isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
2.6.3    isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

2.6.4    isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

2.6.5    kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

2.7. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt Haridus- ja teadusministri  19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

2.8. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kirjaliku avalduse, millele lisab:

2.8.1    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2.8.2    kui avalduse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Sisseastuja või vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;

2.8.3    ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist juhul, kui sisseastuja asub õppima väljastpoolt Tallinna linna;
 

3. Vastuvõtt 1. klassi

3.1 Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 9.00 – 15.00 kooli kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

3.1.1 Nõutavate dokumentide loetelu:

  • Vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal)

  • Lapse sünnitunnistuse koopia

  • Lapsevanema isikudokumendi koopia

  • Lapse tervisekaart (olemasolul)

  • Koolivalmiduskaart (soovituslikult)

  • 2 dokumendifotot

3.2 Alates 15.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalises järjekorras.

3.3 Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

 

4. Vastuvõtt 10. klassi

Viimati muudetud: 02/10/2019 - 10:16