I klasside vastuvõtt

 

2018/2019  õppeaastal avatakse Tallinna Arte Gümnaasiumis:  

  

Ia  kunsti- ja keeleklass (rühmatundides kunsti- ja tööõpetus; II kooliastmes lisandub tarbekunst ja keraamika; inglise keel 1. klassist)

Ib majandusklass (majandusõpe I ja II kooliastmes, inglise keel  2. klassist) 

Ic spordi-ja keskkonna klass (erinevate spordialadega tegelemine, keskkonnaõpetus I ja II kooliastmes) 

 

1. klassi vastuvõtu ajakava aastal 2018:  

20.-21. veebruar

Arte eelkooli vanemate nõustamine 1. klassi registreerimise osas.

1.- 15. märts

lapsevanem või hooldaja esitab taotluse elukohajärgse kooli määramiseks

  •  eKooli kaudu (internetipanga või www.eesti.ee kaudu)
  • paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

E 8.15-18.00

T-N 8.15- 17.00

R 8.15-16.00

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis, võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.

Hiljemalt 20. maiks

teavitab Haridusamet lapsevanemat või hooldajat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri järgsel aadressil.

24.mai

Vestluste päev koolis – mänguline õppetund ja vestlus koolikoha vastuvõtnud õpilase ja vanemaga õppesuuna kokku leppimiseks, praktiline töö kunsti õppesuunal lähtetaseme määratlemiseks

1. juuni

kool teavitab lapsevanemat kooli õppesuundadele vastava klassi määramisest.

Hiljemalt 10. juuniks

teatab lapsevanem koolile, kas laps hakkab seal õppima või mitte eKooli kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressil kool@arte.edu.ee või heli.mand@arte.edu.ee .

24. mai - 22. juuni

Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti 9.00 – 15.00 kooli kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

Nõutavate dokumentide loetelu:

Vormikohane avaldus (alus kooli kodulehel, saab täita ka kohapeal)

  • Lapse sünnitunnistuse koopia
  • Lapsevanema isikudokumendi koopia
  • Lapse tervisekaart (olemasolul)
  • Koolivalmiduskaart (soovituslikult).
  • 1 dokumendifoto

15.6.14

kool teeb eKoolis märke õpilaskandidaatide kohta, kelle koolitulekust on lapsevanem või hooldaja kooli teavitanud.

Alates 11. juunist

saavad kõik soovijad esitada taotlusi kooli vabadele õpilaskohtadele.

 

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt. 1. klasside komplekteerimine nendes koolides toimub jaanuaris-veebruaris 2016. Täpsem info nende koolide kohta Tallinna Haridusameti kodulehel. 

 

Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teavitab ta kooli e-posti kaudu või kirjalikult.  
  

Vestluste ja praktiliste tööde läbiviimise aluseks on kooli õppesuunad:

  • Mängulise tunni ja vestluse käigus selgitatakse välja lapse huvid ja eelistused.
  • Kunsti- ja keeleklassis õppida soovijatel tuleb joonistada pilt etteloetud jutu põhjal.
  • Vanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus tutvuda praktilise tööga ja saada selgitusi lapse lähtetasemest ning vajadusel soovitusi lapse paremaks kooliks ettevalmistamiseks. ning kooskõlastatakse lapsevanemaga õppesuuna valik.

Vestluse ja praktiliste tööde läbiviijateks on kooli algõpetuse, kunsti ja õpiabi  ainekomisjonide liikmed.  
 

Miks valida Arte Gümnaasium?

  • Meie koolis saab laps õppida lapsesõbralikus keskkonnas.
  • Meil on nõudlikud, aga ka toetavad õpetajad.
  • Õpilaste arv klassis tagab rahuliku töökeskkonna.
  • Tegelemine erinevate kunstialadega aitab kaasa loovuse ja tolerantsi arengule.
  • Majandusõpe aitab mõista aja, töö ja raha väärtust, valikute tegemist piiratud tingimustes.
  • Vajadusel saab nõu ja abi kooli logopeedilt, psühholoogilt, õpiabiõpetajalt ning sotsiaalpedagoogilt.
  • Meie pikapäevarühm töötab hommikuti 8.00-8.45 ja pealelõunati 13.00-16.00.
  • Kaasa saab lüüa erinevates huviringides: mudilaskooris, tantsu - ja spordiringides.
  • Meie kaasaegses spordikompleksis saab tegelda tervisespordiga nii laps kui lapsevanem.
  • Kuulume tervistedendavate koolide hulka, meie koolisöökla ja puhvet on tunnustatud oma tervisliku valiku eest, meie kokad osalesid“Parima koolikoka” saates.
  • Kuulume “Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool” pilootkoolide hulka.

Õpilaspileti tellimine:

Kooli astuja taotlus

Info Tallinna Haridusameti kodulehel http://www.tallinn.ee/haridus/g10282

 

 

Viimati muudetud: 12/01/2018 - 08:21