I klasside vastuvõtt

1. I klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ (vt lisainfot Tallinna munitsipaalkooli astumise kohta)

2. Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 9.00 – 15.00 kooli kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

2.1 Nõutavate dokumentide loetelu:

  • lapsevanema kirjalik avaldus
  • koolivalmiduskaart selle olemasolul,
  • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte,
  • dokumentide esitaja (lapsevanema) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral),
  • ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul.

3. Alates 15.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalises järjekorras.

4. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

Lisainfo: õppealajuhataja Heli Mänd, Heli.Mand@arte.edu.ee

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

  • 1 -15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist

Lisainfo kooli sisseastumise kohta Haridusameti kodulehel

Viimati muudetud: 22/01/2020 - 12:07