I KLASSI VASTUVÕTT

 
Info 5.04 ja 12.04 kooliküpsusvestluste tulemuste kohta telefoni või meili teel 14.-15.04.
Kool teavitab vanemat kirja või e-kirja teel lapse õpilaskandidaadiks arvamisest hiljemalt 25. aprilliks. 
Vanem annab oma lõplikust valikust koolile teada hiljemalt 1. maiks.
Laps arvatakse kooli nimekirja, kui vanem või hooldaja on esitanud hiljemalt 22. juuniks kõik nõuetekohased dokumendid, milleks on:
 - lapse sünnitunnistuse koopia - lapse tervisekaart selle olemasolul
 - vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia
 - 2 fotot õpilaspileti jaoks   
 
2011/2012 õppeaastal avatakse Tallinna Arte Gümnaasiumis: Ia  kunsti- ja keeleklass (rühmatundides ühendatud kunsti- ja tööõpetus; II kooliastmes lisandub tarbekunst ja keraamika; inglise keel 1. klassist) Ib majandusklass ( täiendavad matemaatika tunnid ja majandusõpe I ja II kooliastmes, II kooliastmes täiendav arvutiõpetus) Ic spordi-ja keskkonna klass (korvpall BC Kalev/Cramo Korvpallikooli treeneritega, tasuline ujumistreening, täiendavad loodusõpetuse tunnid, osalemine õuesõppe projektides, II kooliastmes täiendavad loodusainete tunnid, uurimusõpe).
Viimati muudetud: 04/05/2011 - 10:28