Pikapäevarühma töö korraldamise tingimused ja kord

1.      Üldsätted

1.1    Tallinna Arte Gümnaasiumi pikapäevarühma töö korraldamise tingimused ja kord sätestab pikapäevarühma töö alustamise, korralduse, lõpetamise.

1.2    TAG pikapäevarühm töötab kahes grupis:

1.2.1    pikapäevarühm 1 - 3 klasside õpilastele (edaspidi pikapäevarühm) õppekavavälise tegevusena, kus pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvide arendamisel, vahendatakse toitlustamist;

1.2.2    õpituba 4 -9 klassi õpilastele, kus toimub õpilaste pedagoogiline juhendamine koduste õpiülesannete täitmiseks. Õpitoas võivad osaleda õpiraskustega õpilased lapsevanema soovil või klassijuhataja ja aineõpetaja soovitusel ning lapsevanema nõusolekul.

2.      Vastuvõtt pikapäevarühma

2.1    Tallinna Arte Gümnaasiumi pikapäevarühmas võivad osaleda kõik 1.-3. klasside õpilased.

2.2    Avatavate pikapäevarühmade arv avalikustatakse TAG kodulehel augusti viimase nädala jooksul.

2.3    Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.

2.4    Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks täidab lapsevanem 1. septembriks avalduse.

Avalduse vorm asub kooli kodulehel.

2.5    Õpitoas osalemiseks on vajalik:

- klassijuhataja ja / või aineõpetaja taotlust

- lapsevanema kirjalikku nõusolekut.

2.6    Õpituppa suunamine võib olla tähtajaline.

2.7    Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga 10. septembriks, õpitoa õpilaste nimekiri 1. oktoobriks.

3.      Pikapäevarühma ja õpitoa töökorraldus

3.1    Pikapäevarühma töökorralduse aluseks on päevakava, kus on määratud aeg koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks.

3.2    Pikapäevarühm töötab hommikuti 8.00 - 8.55, välja arvatud esmaspäeval, kui toimub algklasside klassijuhatajatund või hommikukogunemised; ja 12.55 - 16.00.

3.3    Pikapäevarühmas osaleva õpilase vanem võib valida õpilase aja sisustamiseks koolis toimuva tasulise huviringi.

3.4    Pikapäevarühmas toimub õpilaste toitlustamine vanema finantseerimisel.

3.5    Õpituba töötab 14.00 - 16.00.

4.      Pikapäevarühmast ja õpitoast väljaarvamine

4.1    Pikapäevarühmast väljaarvamine toimub direktori käskkirjaga lapsevanema avalduse alusel.

4.2    Õpitoast väljaarvamine toimub tähtajalise suunamise puhul tähtaja saabudes, õpitulemuste paranedes aineõpetaja või õpiabi õpetaja soovitusel, lapsevanema avalduse alusel.

5.      Pikapäevarühma ja õpitoa tegevuse lõpetamine

5.1    Direktor võib lõpetada:

- pikapäevarühma tegevuse, kui pikapäevarühmas osalejate arv on vähem kui 15 õpilast.

- õpitoa tegevuse, kui selle järele puudub vajadus. 

Teenused alajaotus: 

Pikapäevarühm
Viimati muudetud: 10/06/2015 - 10:05