Pikapäevarühma töö korraldamise tingimused ja kord

PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

1. Üldsätted

 

1.1 Tallinna Arte Gümnaasiumi pikapäevarühma töö korraldamise tingimused ja kord sätestab

pikapäevarühma töö alustamise, korralduse, lõpetamise.

 

1.2 TAG pikapäevarühm on tasuline teenus, mille tunnihind on kehtestatud Tallinna Haridusameti poolt.

 

1.3 TAG pikapäevarühm toimib 1. klasside õpilastele õppekavavälise tegevusena, kus pakutakse õpilasele järelevalvet ja pedagoogilist juhendamist õpiülesannete täitmisel ning suunamist õppest vaba aja sisustamisel, huvide arendamisel, vahendatakse toitlustamist.

 

2. Vastuvõtt pikapäevarühma

 

2.1 Pikapäevarühmas võivad osaleda kõik 1. klasside õpilased, vabade kohtade olemasolul kokkuleppel lapsevanemaga ka 2.- 3. klassi õpilased.

 

2.2 Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja võib direktori

ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise

piirnormi.

 

2.3 Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks täidab lapsevanem 1. septembriks avalduse, mille vorm asub kooli kodulehel.

 

2.4  Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga 10. septembriks.

 

3. Pikapäevarühma töökorraldus

 

3.1 Pikapäevarühma töökorralduse aluseks on päevakava, kus on määratud aeg õpiülesannete täitmiseks, söömiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks.

 

3.2 Pikapäevarühm töötab:

8.00 - 8.55, välja arvatud esmaspäeval, kui toimub algklasside klassijuhatajatund või hommikukogunemised,

12.55 - 16.00, välja arvatud reedel.

 

3.3 Pikapäevarühmas osaleva õpilase vanem saab valida õpilase aja sisustamiseks koolis

toimuva tasulise huviringi.

 

3.4 Pikapäevarühmas toimub õpilaste toitlustamine 1. klasside õpilastele tasuta, 2.-3. klassi õpilastele vanema finantseerimisel.

 

3.5 Pikapäevarühmas osaletud tundide arvestust peab Kool, kes edastab info Tallinna Linnakantseleisse.

 

3.6 Pikapäevarühma tasu arvestust peab Kool, maksmine toimub Tallinna Linnakantselei poolt lapsevanema e-mailile saadetud arve alusel.

 

4. Pikapäevarühmast ja õpitoast väljaarvamine

 

4.1 Pikapäevarühmast väljaarvamine toimub direktori käskkirjaga lapsevanema avalduse

alusel.

 

5. Pikapäevarühma tegevuse lõpetamine

 

5.1 Direktor võib lõpetada pikapäevarühma tegevuse, kui pikapäevarühmas osalejate arv on vähem kui 15 õpilast.

Teenused alajaotus: 

Pikapäevarühm
Viimati muudetud: 31/10/2018 - 13:21