Tallinna Arte Gümnaasiumi eesmärgid 2016/2017

Tallinna Arte Gümnaasiumi eesmärgid 2016-17 õa

Aasta üldpädevus: ÕPIPÄDEVUS

Eestvedamine ja juhtimine:

 1. Õppetoolide juhid, HEVKO ja haridustehnoloog tegutsevad laiendatud juhtkonna liikmetena, teevad ettepanekuid, viivad ellu  ja võtavad vastutuse oma valdkonna tulemuste eest. Tegevus lähtub ametijuhendist, kooli õppekavast ja üldtööplaanist ning kokkulepitud töökorraldusest.

Personalijuhtimine

 1. 2015-16õa koolitustel omandatud teoreetilised teadmised rakendatakse õppetöös (kujundav hindamine, LAK-õpe, 5-min tunnivaatlus, vaikuse minutid) õpitu on õppeprotsessis rakendatud.
 2. Tingimused uute metoodikate ja e-õppe keskkondade tundmaõppimiseks  ning kasutamiseks on loodud.
 3. Õpetajate koolitusplaan lähtub õppetoolis väljaselgitatud vajadusest.

 

Koostöö huvigruppidega

 1. Osalus lapsevanematele suunatud koolitustest (lapsevanemate kool, üldkoosolekud) on kasvanud.
 2. Info kodulehel jt kanalites on kättesaadav.
 3. Kooli aastapäevaüritused on korraldatud, läbi viidud ja kajastatud meedias, sh sotsiaalmeedias.
 4. Rakendatud on veebipõhised tagasisideküsitlused ja loodud andmebaas

 

Ressursside juhtimine

 1. e-õpilaspileti kasutamine toimub tõrgeteta.
 2. Uus digitehnoloogia on rakendatud õpptöös.
 3. Kooli õppekeskkond vastab kehtestatud nõuetele.
 4. Omatulu teenitakse planeeritud mahus ja kasutatakse kooli õppekeskkonna arendamiseks.

 

Õppekasvatustegevus

 1. Õpetaja ja õpilase tegevus õppeprotsessis on ühiselt eesmärgistatud.
 2. Ainepõhiselt on välja töötatud ja rakendatud õpilase eneseanalüüsi ühtsed vormid.
 3. Kujundav hindamine on rakendatud 1. -2. kl ja oskusainetes kuni 6. kl.
 4. Hindamisjuhend on korrigeeritud.
 5. Õppeaasta üldpädevuse kujundamine kajastub kooli õppe- ja üldtegevustes.
 6. Iga aineõpetaja toetab ja motiveerib andeka õpilase osalemist olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.
 7. Eesti keelest erineva koduse keelega õpilasel on võimalus õppida võõrkeelt diferentseeritult
 8. Eesti keelest erineva koduse keelega põhikooli 3. astme ja gümnaasiumiõpilasel on võimalus saada abi eesti keeles õppimisel.
 9. Põhikooli keskkonna õppesuund on välja arendatud. ( JKN,Loodus ÕT)
 10. Õppekava muudatused on rakendatud.
Viimati muudetud: 07/09/2017 - 12:33