Tallinna Arte Gümnaasiumi eesmärgid 2015/2016

1.    Arendada sotsiaalseid oskusi põhikoolis.
Tegevused:                            

 • Kasta õpetajaid Vaikuseminutite metoodika koolitusse;
 • Jagada projektist „Kiusamisest Vabaks Kool“ saadud kogemusi;
 • Avada käitumisraskustega õpilastele sotsiaalsete oskuste arendamise treeninggrupp;
 • Koolitused õpilastele ja lapsevanematele.

2.    Rakendada kujundavat hindamist 1. klassis ning 2.- 6. klassini kujundavat hindamist kombineeritult numbrilise hindamisega oskusainetes.
Tegevused:

 • Töötada välja kujundava hindamisega seotud dokumentatsioon;
 • Viia sisse muudatused kooli hindamisjuhendis;
 • Teavitada muudatustest lapsevanemaid;
 • Korraldada temaatilisi koolitusi õpetajatele.

3.    Töötada välja õpilase eneseanalüüsi protseduur ja vormid.
Tegevused:

 • Viia läbi temaatilised rühmatööd;
 • Rakendada väljatöötatud vormide, analüüsida tulemust.

4.    Mõjutada õpilase vastutust järeltööde tegemise korra muutmise kaudu.
Tegevused:

 • Täiendada olemasolevat korda, mõõta muudatuse tulemust;
 • Viia sisse muudatused kooli hindamisjuhendis.

5.    Kooli juubeliga seotud tegevuste kava koostamine ja rakendamine.
Tegevused:

 • Luua korraldusmeeskond;
 • Koostada aastaks tegevuskava;

6.    Sisehindamise korra uuendamine
Tegevused

 • Korrigeerida kooli Strateegilised eesmärgid;
 • Uuendada küsitluste läbiviimise korda Tallinna Haridusameti kvaliteediprojekti tagasisideraportis tehtud ettepanekuid ( 2015.a).

7.    Rakendada õppetoolijuhtide ja hev koordinaatori, haridustehnoloogi ametikohad.
Tegevused:

 • Töötada välja ametijuhendid.

8.    Digipöörde alustamine
Tegevused:

 • Kaardistada õpetajate oskused, vajadused;
 • Koostada tegevuskava aastaks;
 • Soetada tahvelarvutid;
 • Rakendada kooli Ühiskalender;
 • Kaasajastada kooli blogi ja Faceboock, koduleht.

9.    Parendada koostööd lapsevanematega ja koostööpartneritega

Tegevused

 1. Korraldada Lastevanematele koolitusi;
 2. Luua kooliastmete listid info kiiremaks edastamiseks.
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 20:55