Aktiivõppe ja ainetevahelise lõimingu koolitus Rõuge muinastalus Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetajatele.

Tallinna Arte Gümnaasiumi esitatud taotlus projekti „Aktiivõppe ja ainetevahelise lõimingu koolitus Rõuge muinastalus Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetajatele”elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 4489,62 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15.03.2018 ja lõppkuupäev on 15.08.2018.


 

Projekti eesmärk: Rõuge muinastalus läbi viidud koolituse tulemusena on tõusnud Tallinna Arte Gümnaasiumi sotsiaal-, loodus- ja oskusainete õpetajate aktiivõppe- ja lõimingualane kompetents ning meeskonnatöö oskused. Kogu koolituse käigus on valminud aineid lõimiv õppemäng.

Kaudne eesmärk: õpetajate kompetents ja valminud õppematerjal (õppemäng) toetab põhikooli II ja III kooliastme õppesuunapõhise praktika läbiviimist Rõuge muinastalus.

Projekti sisuliste tegevuste lühikirjeldus:

Ettevalmistav osa koolimajas:

1.6. ja 7. klassi ainekavades ainetevaheliste kokkupuutepunktide ja lõiminguvõimaluste leidmine; valdkonna- ja üldpädevuste kujundamise võimaluste leidmine.

2.Tutvumine Rõuges olevate võimalustega (maastik, taimestik, kultuuriväärtused, ehitised, infotahvlid jne) eri aineid lõimiva projektipäeva läbiviimiseks ning näidistunni ettevalmistamiseks.

3.Õpetajate koolitusmaterjalide väljatöötamine ning näidismaastikumängu koostamine.

4.Geopeituse keskkonnaga tutvumine ning selle võimaluste ärakasutamine maastikumängu läbiviimiseks.

Tegevused õppepäevadel 4. ja 5. 06. 2018:

1.Õpetajatele ajastukohase keskkonna tutvumine. (Rõuge linnamägi ning asulakoht. Muinastalu)

2.Taani kogemuse tutvustamine õpetajatele kuidas töötavad koos taani vanaajakeskused ja koolid.

3.Osalemine muinastehnoloogiate töötubades.

4.Õpetajatele geopeituse mängu võtete õpetamine.

5.Õpetajatele maastikumängu korraldamine.

6.Töötubade ning maastikumängu kogemuste analüüs ning arutelu

Kokkuvõttev osa koolimajas:

1.Osalejatele antakse tagasisidet ning analüüsitakse tulemusi, vajadusel korrigeeritakse ülesandeid.

2.Arutelu, kuidas õpetajad saaksid saadud kogemust kasutada oma ainetunnis

Saadud kogemusi tutvustatakse kogu kollektiivile ning ka teistele haridusasutustele läbi kooli kodulehe.


 

Projekt tulemusel tekib uus õppematerjal, mis aitab mõtestada ajalugu ja tunnetada seda läbi tegevuste, sh teadmisi raua- ja keskajast. Kinnistab tehnoloogia, loodusõpetuse ja matemaatika tunnis õpitut, aitab läbi mitmesuguste ülesannete ja tegevuste tekitada seoseid erinevate ainete vahel, arendab meeskonnatöö tegemise oskusi. Õpikeskkond laieneb loodusesse ja esmakordselt Eestis ajastutruusse rauaaja keskkonda, kus kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: rühmatöö, rollimäng, ajaloolise kujutluse loomine, tegevuspõhine õpe, arutelu, maastikumäng.

Antud õppematerjal paneb mõistma looduskeskkonna mõju majandusele, inimühiskonna ja tehnika arengule; vanaaja kultuuripärandi tähtsust ja materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; nägema käelises tegevuses võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme lahendada.

Viimati muudetud: 21/06/2018 - 15:54