7.c klass osaleb SA Archimedes noorteagentuuri programmis „Hooliv klass“.

7.c klass osaleb SA Archimedes noorteagentuuri programmis „Hooliv klass“.

 

Mis on “Hooliv klass”?

“Hooliv klass“ on Eestis 2014. aastal välja töötatud sekkumisprogramm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostöös ning soodustab noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist klassis. Programmi sihtgrupiks on 6.-7. klasside noored ja noortega töötavad inimesed (noorsootöötajad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, kooli juhtkond, jt). Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana; kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

 

Miks „Hooliv klass”?

Nelja aastane kogemus ja mõju uuringud kinnitavad, et programmis osalemine

 • suurendab õpilaste suhtlemisoskust
 • suurendab rahulolu suhete ja tegevustega koolis
 • aitab tõsta õpilaste hinnangut enda heaolule koolis
 • aitab kaasa tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ning õpetajatega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele
 • muudab omasemaks kaaslastele hästi-ütlemise ja ühistegevustes osalemise.
 • õpetajad tajuvad programmis osalemise jooksul kõige suuremat muutust selles, et õpilased ütlevad üksteisele hästi, klassis on hea õhkkond õppimiseks, nad osalevad sagedamini klassi ühistegevustes, nad on muutunud teadlikumaks, milles nad head on ja saavad paremini läbi klassikaaslastega.

 

Kasutatav meetod: kogemusõpe, aktiivõpe

 

Kahe koolituspäeva eesmärgid:

Esimene päev: klass on enda jaoks selgeks mõelnud, mis on hoolivus.

Teine päev: klass teab, kuidas hoolivust edasi anda ja teisteni viia.

 

Koolituse väljundid:

 1. Arusaamine, mis on hoolimine, ja selle märkamine tegevustes
 2. Kogemus, mis juhtub kui mind ei kuulata, kui mina ei hooli või minust ei hoolita
 3. Kogemus klassikaaslaste ja iseenda hoolivast käitumisest ja mittehoolimisest
 4. Noorte valmisolek teha koostööd klassikaaslastega, olenemata sellest, millised nad on
 5. Noore arusaam, kuidas tema saab hoolivust väljendada
 6. Klassijuhata ja klass – üks meeskond, koos õppimine ja koos hoolivuse teele minemine, ühiste sihtide ja plaanide seadmine.

 

Viimati muudetud: 08/10/2018 - 10:21