Majanduse ja ettevõtluse alused

 
Aine õpetamisega taotletakse, et õpilane õpiks tundma majandusalaseid põhimõisteid, teaks majanduses toimivaid põhiprotsesse ja tekkepõhjuseid, tunneks turumajanduse toimemehhanisme ja seaduspärasusi, tunneks ettevõtluse aluseid ja erinevaid ettevõtlusvorme ning oskaks koostada äriplaane ja teaks selle koostamise põhimõtteid.
 
Eesmärgiks on:
 • õpilane omandaks teadmisi majandusteadusest ja -protsessidest ning majandussüsteemidest
 • õpilane omandaks teadmisi isikute majanduslikust käitumisest ja mõtlemisest 
 • õpilane omandaks teadmisi ettevõtte asutamisest ja tegutsemisest ning selle juhtimise alustest
 • õpilane omandaks üldteadmisi majandusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • õpilane omandaks teadmisi ettevõtluse alustest ning põhimõtetest
 • õpilane omandaks teadmisi turunduse alustest
Majanduse ja ettevõtluse aine läbinud õpilane:
 • teab majanduses toimivaid põhiprotsesse ja nende tekkepõhjuseid
 • tunneb majandusalaseid põhimõisteid
 • teab turumajanduse toimemehhanisme ja seaduspärasusi
 • tunneb ettevõtluse aluseid, vorme ja ettevõtlust mõjutavaid tegureid
 • teab äriplaani koostamise põhimõtteid ja oskab seda koostada
 • oskab iseseisvalt leida ja kasutada majanduslikku informatsiooni
 • oskab näha üksikute majandusnähtuste seost majanduse kui terviksüsteemiga
Viimati muudetud: 23/04/2015 - 14:08