Rahutuba

Eesmärk:

 

Rahutuba on mõeldud eelkõige ainetunni ajal konflikti sattunud õpilasele.


Töökorraldus:
 

1.    Õpilase tunnist väljasaatmine – õpetaja täidab väljatöötatud vormi „Tunnist väljasaatmine”, milles märgib ära
•    õpilase nime,
•    klassi,
•    õppeaine, oma nime,
•    tunnist väljasaatmise põhjuse (täidab hiljemalt järgmise päeva hommikuks ja edastab Rahutoa õpetajale),
•    kuupäeva,
•    töö, mida õpilane tunni lõpuni teeb.

 

2.    Õpilane tuleb Rahutuppa, kaasas õpialspäevik. Rahutoas täidab väljatöötatud vormi „Olen Rahutoas”, milles märgib ära
•    oma nime,
•    klassi,
•    õppeaine, õpetaja nime,
•    kuupäeva,
•    miks ma olen siin?

 

3.    Rahutoa õpetaja fikseerib kuupäeva, õpilase nime, klassi, ainetunni, millest välja saadeti, aineõpetaja nime vastavasse päevikusse.


4.    Tunni lõpus Rahutoa õpetaja märgib väljasaatmise lehele õpilase lahkumise kellaaja ja allkirjastab selle. Õpilaspäevikusse teeb märkme vastava tunni kohale. Kui õpilane ei ilmu aineõpetaja poolt saadetuna Rahutuppa, siis võrdub see põhjuseta puudumisega. Õpilane esitab oma tunnitöö aineõpetajale.

5.    Rahutuppa võib õpilast saata vastavalt vajadusele (piiramatu arv kordi).
Tuleb aga arvestada Rahutoa kasvatuslikku eesmärki ja sellest tulenevalt,
Kui õpilane viibib Rahutoas veerandi jooksul
•    3 korral – hoiatus õpilasele ja klassijuhataja teavitus lapsevanemale lapse käitumisega seotud probleemidest,
•    5 korral – ümarlaud, ettepanek õ.n.-le õpilase käitumishinde alandamiseks.

6.    Rahutuba alustab tööd 2. tunnist, lõpetab 6. tunniga kaasaarvatud.
 

7.    Rahutoas töötavad õpiabi komisjoni liikmed + õpetajad, kellel on tunniplaani järgi nn. „vaba tund” (graafiku alusel).

 

8.    Rahutoas on olemas sülearvuti, õpetajal võimalus teha oma tööd (täita e-kooli vms).

 

9.    Rahutoa võti asub kantseleis. Tunni alguses võtab Rahutoa õpetaja võtme ja avab ukse, tunni lõppedes suleb ukse ja tagastab võtme kantseleisse. Hoiab ruumi puhtana, õhutab.

Viimati muudetud: 13/10/2015 - 18:23