Õpiabirühma õpetaja

 • Viib läbi õpiabitunde õpilastele, kellel on ainealased raskused või välja kujunemata õpioskused ja kes vajab lisaks aineõpetaja abile toetavat õppekorraldust.

 • Planeerib õpilasele jõukohased tööeesmärgid.

 • Kasutab õpilase tasemele vastavat õpetamismetoodikat.

 • Teeb koostööd tugispetsialistide ja aineõpetajatega.

 • Töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt suunatud õpilasega individuaalselt.

 • Selgitab välja õpilase hariduslikud erivajadused.

 • Planeerib erivajadusega õpilase õppetegevust.

 • Viib läbi erivajadustega õpilaste individuaal- ja rühmatunde.

 • Kasutab vastavalt õpilase erivajadusele sobivat õppemetoodikat.

 • Pakub õpilastele, klassi- ja aineõpetajatele ning lapsevanematele vajaminevat tuge ja koostööd.

 • Tagasisidestab töö tulemused.

Viimati muudetud: 07/10/2016 - 13:18