Õpiabi

Tugisüsteem toetab haridusliku erivajadusega õpilase (HEV õpilase) arengut ja aitab tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi. 
HEV õpilasel on õpikeskkonna tavasuutlikkust ületavad vajadused, tulenevalt õpiraskustest või andekusest.

Tugisüsteemi kuuluvad:

 

Õpiabisse või logopeedi rühma suunamine
•    Klassijuhataja/aineõpetaja märgukirja alusel, kus õpetaja selgitab, miks õpilasel oleks täiendavat abi vaja.
•    Õpiabisse või logopeedi juurde suunatakse õpilane, kellel on õpiraskused või psühhosotsiaalsed probleemid.
•    Õpiabis või logopeedilisse rühma määramiseks on vaja ka lapsevanema kirjalikku nõusolekut. Selle edastab lapsevanemale klassijuhataja.

 

Rahutuba...
•    ...on mõeldud õpilasele, kes ainetunni ajal on sattunud konflikti ja segab tundi
•    ...distsiplineerib õpilast ja õpetab analüüsima oma käitumist
•    Õpilaspäevikusse ja e-kooli tehakse aineõpetaja poolt vastav märge, et õpilane viibis

Rahutoa kord

 

 

Spetsialistide vastuvõtuajad ja kontaktid:

    Vastuvõtuaeg ja ruumi number  

Rainer Mere

psühholoog

kokkuleppel, 217

Rainer.Mere@arte.edu.ee

Tiiu Kaarjärv

sotsiaalpedagoog

kokkuleppel, 311

Tiiu.Kaarjarv@arte.edu.ee

Mari Peeters

    
õpiabi õpetaja

kokkuleppel, 123

Mari.Peeters@arte.edu.ee

Ljubov Iljinskaja

HEV koordinaator

kokkuleppel, 419

Ljubov.Iljinskaja@arte.edu.ee

 

Viimati muudetud: 02/10/2019 - 10:14